Noise Filter 1 페이지

본문 바로가기
www.c-tronics.co.kr

Noise Filter 목록

Noise Filter

 • 23
 • 22
 • 21
 • 20
  • 7*T - Type

   DC 필터

   ~ 1,000V DC
   6A~1000A 주문제작 가능

    
 • 19
  • 45TS-F1 Type

   일반형 필터

   Applied current

   6A / 10A / 16A / 20A / 30A / 40A / 50A / 60A / 80A / 100A /120A /150A / 180A / 200A

      
 • 18
  • 45TS-F2 Type

   일반형 필터

   Applied current

   6A / 10A / 16A / 20A / 30A / 40A / 50A / 60A / 80A / 100A /120A /150A / 180A / 200A

      
 • 17
  • 35TS-F1 Type

   일반형 필터

   Applied current

   6A / 10A / 16A / 20A / 30A / 40A / 50A / 60A

    
 • 16
  • 35T-N1 Type

   고감쇄형 필터

   Applied current

   6A / 10A / 16A / 20A / 30A / 40A / 50A / 60A / 80A / 100A /120A /150A / 180A / 200A

      
 • 15
  • 35T-N1 Type

   고전류 / 고감쇄형 필터

   Applied current

   250A / 300A / 400A / 500A / 600A / 800A / 1000A / 1600A / 2000A

    
 • 14
  • 35T-N2 Type

   고감쇄형 필터

   Applied current

   6A / 10A / 16A / 20A / 30A / 40A / 50A / 60A / 80A / 100A /120A /150A / 180A / 200A

      
 • 13
  • 35T-H2 Type

   초고감쇄형 필터

   Applied current

   6A / 10A / 16A / 20A / 30A / 40A / 50A / 60A / 80A / 100A /120A /150A / 180A / 200A

    
 • 12
  • 35T-N2 Type

   고전류 / 고감쇄형 필터

   Applied current

   250A / 300A / 400A / 500A / 600A / 800A / 1000A / 1600A / 2000A

      
 • 11
  • 32T-N1 Type

   고감쇄형 필터

   Applied current

   6A / 10A / 16A / 20A / 30A / 40A / 50A / 60A / 80A / 100A /120A /150A / 180A / 200A

    
 • 10
  • 32T-N1 Type

   고전류 / 고감쇄형 필터

   Applied current

   250A / 300A / 400A / 500A / 600A / 800A / 1000A / 1600A / 2000A

    
 • 9
  • 32T-N2 Type

   고감쇄형 필터

   Applied current

   6A / 10A / 16A / 20A / 30A / 40A / 50A / 60A / 80A / 100A /120A /150A / 180A / 200A

    


(주)씨트로닉스  대표자 : 서영보  사업자등록번호 : 645-81-01854  주소 : 경기도 수원시 권선구 오목천로 152번길 40 수원첨단벤처밸리 909 / 910호
TEL : 031.242.0211  FAX : 031.696.6815  Copyright© 2018 C-tronics Co.,LTD. All rights Reserved.